Page 9 - a
P. 9


podřízeno nižší kněžstvo, které obstarávalo přípravu obětí, pečovalo o
výzdobu a správu božnic, pořádání slavností a tvořilo zvláštní sbory

(žreci), k nimž patřili i tak zvaní vlchevci a vlchvice čili čarodějníci a
čarodějnice, věštci, hadači, zaklínači a p. Tito nižší kněží s nejvyšším

knězem v čele byli uchovateli zděděné náboženské nauky, která

původem svým byla i naukou přírodovědeckou a první v národě znali a
užívali písma, jež sloužilo jim k účelům mysterijním (runy, obrazové

písmo a p.).

Hlavní péčí a úkolem kněží bylo zkoumání božské vůle nebo usmíření
jeho hněvu v důležitých okamžicích národních, věštění z vnitřností

obětních zvířat, z plamene a kouře obětního ohně a p. a předvídání
budoucnosti vůbec. Kromě toho zabývali se uměním léčitelským,

vyráběním předmětů pro ochranu lidí a zvířat (talismanů, amuletů),

zhotovováním sošek bůžků a j. Tyto pověry v kouzla a věštby žily mocně
v Cechách i po přijetí křtu a zachovaly se až dodnes v národních

báchorkách a pověstech. Rovněž některé náboženské obyčeje

pohanských Cechů udržely se v paměti lidu až dodnes. Takové jsou na
př.: vynášení Morany, oslava Vesny, pálení svatojanských ohňů v

rovnodenní letním a mnoho j. (24)


II.

Když křesťanství počínalo se šířifci mezi evropskými ná-rody,

proklestilo si postupně cestu i ke Slovanům. O jejich o-brácení na víru
křesťanskou snažili se horlivě katoličtí kněží, kteří setkávali se s počátku

s houževnatým odporem se strany pohanských Slovanů, hájících proti
cizí víře své původní náboženství. Ale odpor ten nemohl trvale vydržeti.

V pokřesťanění záležela oné doby životní otázka všech slovanských

národů. Křesťanská Evropa byla sjednocena a os obila si právo
podporovati i šířiti mezi pohany křesťanskou nauku i s mečem v ruce.

Zejména byli to němečtí panovníci, kteří stali se zástupci a zvěstovateli
křesťanství u severních Slovanů; šlo jim však při šíření křesťanství

především o šíření jejich světského panství a křesťanská víra měla jim k

tomu dopomooi. Tak vzplanuly dlouhé kruté války mezi Němci a
polabskými Slovany. Slované se bránili, byli násilím křtěni a uváděni v

područí

(24) Srovnej: Růžička: Slovanské bájesloví.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14