Page 14 - a
P. 14


Tak v XIII, století vyskytla se v Cechách sekta Bogomilů, jejichž
dualistické učení rozšířilo se z jihu Evropy až do západního Německa.

Příslušníci této gnosticko-manichejské sekty, muži i ženy, scházející se
tajně v noci, dávali si přívlastek katharoi, to jest čistí, z čehož vznikl

název kathari, katharové a z toho německé Ketzer, české kacíři. (11)

Jinak nazývali se »bratřími a sestrami volného ducha«, ježto věřili, že
duch neposkvrní se nikdy prostopášností, které se smyslný člověk

dopouští, mimo to nevěřili v božskou trojici, učili, že Kristus není jediný

pravý bůh, zavrhovali svátosti a j. K této sektě v Čechách patřil a historii
je znám učený lékař a spisovatel jménem Richard. (12) Kromě Katharů

přišli v XIII. stol. z Německa do Cech a odtud na Moravu t. zv. Mrskači,
kteří hlásali, že člověk může dojiti spasení duše bičováním těla. (13)

V století XIV. objevila se v Čechách a na Moravě sekta Beghardů, (14)

kteří se sem utekli z ciziny před pronásledováním a zde získali četné
stoupence. V diecési pražské byli spojeni v spořádané tovaryšstvo, jež

mělo své nižší i vyšší kněžstvo. Několikráte bylo proti nim v Čechách

zakročeno se strany katolického kléru a sektáři beghardští vyhnáni r.
1390 posléze násilím ze země. Ti z nich, kteří se zde přes to udrželi,

scházeli se tajně v jeskyních a doupatech či jamách, od čehož přezváni

jamníky. Někteří z nich, aby ušli stálému pronásledování, vstupovali
později do 3. řádu sv. Františka. Z těchto nejznámnější u nás byly

bekyně, jež působily v Praze od začátku XIV. století až do druhé

poloviny XV. věku v různých částech města, kde jich bydlelo vždy
několik pohromadě a živily se šitím pro potřeby měšťanů, ošetřováním

nemocných a jinými milosrdnými skutky, při tom pak jako terciárky

náležely k řeholi sv. Františka. (15)
(11) První známá stopa kacířství v Cechách sahá do r. 1244. (Dr. Fr, Palacký: Ober die
Beziehungen und das Verháltniss der Waldenser zu den ehemaligen Sečten in Bóhmen. Praš
1869; str. 7.)
(12) Srovnej: Dr. Fr. Palacký: Uber die Beziehungen und das Verhált-niss der Waldenser atd.
(13) Srovnej: Dr. Kl. Borový: Dějiny diecése pražské. Praha 1874.
(14) Ze slova begharti (původně beguini) vzniklo u nás později pikhir-ti, kterýmžto názvem v 15.
až 17. století označováni byli Čeští bratří a vůbec všichni sektáři.
(15) Bekyně nacházíme ve 14. stol. v Praze vedle kaple Všech Sva-tých, na Starém Městě v
Templu a ještě ve čtyřech domech na blízku: celkem asi 12 domů v městě sloužilo jim .za
příbytek. Srovnej: Dr. Kl. Borový: Dějiny diecése pražské. Praha 1874.   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19