Page 11 - a
P. 11


náhradou za světské radosti posmrtnou nebeskou blaženost. Rímsko-
katolická církev nedovedla a nemohla zúplna potlačiti přírodní filosofie

našich praotců, kteří, žijíce hlavně jako zemědělci v nejužším styku s
přírodou, věřili, přes své přestoupení k jiné víře, v kosmický mythus.

Jsouce pronásledováni jako pohané (5) a modláři katolickým klereim

a panovníky, kteří potřebovali vzrůstající papežské moci jako opory
svých trůnů, mnozí Čechové hlásili se pouze zdánlivě ke katolickému

náboženství, zůstávajíce v nitru nadále vyznavači pohanských tradicí a

vědomostí, (6) sdružujíce se tajně na nepřístupných místech (7) v
kroužky a společnosti, které udržovaly souvislost s naukami předků,

pěstujíce kult přírody a odchovávajíce v těchto naukách své nástupce.
Tyto původně výhradně náboženské tajné společnosti (8) přešly

později na pole zkoumání tajemných sil v přírodě a v člověku a daly

vznik nejen okkultním a spirituálním společnostem (9), nýbrž byly i
průkopníky astrologie a přírodního lékařství. (10)

Ze základů vlastního mystického života českého národa klíčil i zjevný

odpor k římsko-katolieké církvi a k jejímu učení, které klérus násilně
vnutil našim praotcům a staré pohanské tradice pronikaly zásluhou

uchovatelů mystérií našich předků stále více do lidu, projevujíce se jeho

náklonností k tak zvaným heretiekým sektám a společnostem.
Proto také záhy nacházely v Čechách příznivou půdu náboženské

nauky, jež byly protichůdné římsko-katolické církvi a jež tato

pronásledovala.


(5) Již samo slovo pohané svědčí o tom, že přívrženci staré víry byli v očích katolíků lidmi, kteří
zasloužili si pohany. Slovo to pochází z la-tinského oagani; pasus znamená vesnici, pagani jsou
obyvatelé venkova, z čehož je patrno, že hlavně venkované nepřijali katolického náboženství,
zůstávajíce věrni víře otců Je dobře známo, jak těžko Cechové odkládali své pohanské návyky, jež
v plném květu byly u nich ještě počátkem XII. století.
(6) Tak některé kmeny slovanské dodnes mají tradici starověkého po-hanství. Na př. Bělorus jest
dodnes úplný pohan, jen povrchně křesťan-stvím natřený.
(7) Hlavně v hornatých krajinách českých: proto také udrželo se až na naše dny v těchto místech
nejvíce pohanských zkazek, stop lidového čarodějství a p.
(8) Srovnej na straně 8. a 9. stať o pohanských kněžích (žrecích a p.)
(9) Srovnej: Dr. herm. Miloš Maixner: Okkultisnius (Sfinx. 1922.)
(10) Již Libušina sestra Kasi vynikala znalostí hvězdných znamení a léčivých sil bylin.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16