Page 10 - a
P. 10


Němců, kteří svého vlivu politicky používali, aby vnášeli rozkol mezi
jednotlivé slovanské kmeny, vzájemně je proti sobě popuzujíce. Tento

zoufalý zápas trval celá staletí, maje posléze za následek zkázu a záhubu
polabských Slovanů. (1)

Do Čech a na Moravu přišlo křesťanství hlavně přičiněním některých

pokřtěných Slovanů, kteří nabyvše v zemích křesťanských vzdělání a
věnovavše se stavu kněžskému, šli hlásati víru Kristovu svým

soukmenovcům. Tito první hlasatelé křesťanské nauky u nás snažili se

obrátiti na víru v prvé řadě vůdčí hlavy v národě a tyto pak samy již
pečovaly o další upevnění křesťanství v zemi. (2)

Majíce tak zajištěnu podporu vládnoucích rodů českých, katoličtí
kněží šířili křesťanství mezi obecným lidem, stavíce své kostely vždy na

místě zrušených pohanských božnic a pohřebišti, aby spíše získali

pohanské Cechy, kteří nechtěli se odloučiti od bývalých božstev a hrobů
svých otců. (3) Přes to, že česká knížata pomocí katolických kněží

vymiťovala pohanství v Čechách a na Moravě, žila bývalá božstva v

tradici lidu dále a proti vulgarisujícím katolickým naukám udržovaly se
původní nauky náboženské v tajných kruzích zasvěcenců v dávná

mystéria, jež projevovala se nejen vírou v duchy dobré a zlé, kteří

oživovali jsoucno, nejen uctíváním duší předků, nýbrž i zbožněním živlů
a glorifikací přírody samé jako nejvyššího božstva, jež vládne skrytými

zázračnými silami.

Tento ideový proud starých Cechů zápolil od IX. století s katolicismem
(4), jenž vypověděl boj přírodě, kázal odříkání v životě a sliboval


(1) Jednotlivé kmeny slovanské jen svérázem, národním náboženstvím se udržovaly. (Dr. Jan
Šimsa: Suggesce a hypnosa v dějinách národů. Praha 1920, str. 68).
(2) Impuls ku křesťanství ze západu činěný neměl v Cechách valně prospěchu. Vyšli mu sice vstříc
někteří kmenoví vojvodové z Cech. davše se roku 845 pokřtíti na dvoře krále Ludvíka Němce, ale
příklad jejich neujal se v lidu. Teprve, když prací apoštolů slovanských Cyrila a Meto-děje
vzkvetla církev na Moravě, pomíjela Cechům nechuť k nové víře. Kní-že Bořivoj přijal křest na
Velehradě od věrozvěsta moravského Metoděje, který zastával spolu úřad apoštolského
misionáře mezi Slovany. (Ottův Slovník Naučný: heslo Cechy).
(3) Srovnej: V. Krolmus: Příchod Slova Páně.
(4) Slova »katolický« bylo užíváno od počátku 4. století po Kr. a o-značovalo, na rozdíl od jiných
křesťanských sekt, všeobecnou organisaci křesťanů, která, odvozujíc původ svých nauk od
Kristova učení a majíc vrchní správu v Římě, přetvořila se časem v náboženský útvar, vyvíjející se
z dogmat a doktrin církevních otců. Srovnej Čupr: Náboženství dílo lidské, str. 166: týž o původu
slova křesťané (původně bratří essenští), str. 238 pozn. a 239.

   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15